Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Dawid Gaza

NOWE OGRANICZENIA W ZAKRESIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM ( COVID 19) OD 20.04.2020

Do dnia 19 kwietnia 2020 obowiązywał zakaz przemieszczania się (par 5) izakaz korzystania z określonych miejsc (powszechnie utożsamiany z zakazem przebywania w określonych miejscach) (par. 16). W dniu 16 kwietnia wprowadzono (w par 18) nakaz zakrywania ust i nosa maseczką lub częścią odzieży. Tak więc od 16 kwietnia do 19 kwietnia 2020 włącznie obowiązywał zarówno zakaz przemieszczania się, jak i nakaz zakrywania ust i nosa. Od dnia 20 kwietnia nakaz zakrywania ust i nosa nie ulega zmianie, natomiast modyfikacji ulegają możliwości opuszczenia miejsca zamieszkania.

 

można przemieszczać się za wyjątkiem

-przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

-są nadal utrudnienia w przekraczaniu granicy, a po jej przekroczeniu osoba taka jest obowiązana poddać się obowiązkowej kwarantannie i zainstalować w swoim telefonie oprogramowanie szpiegujące – zgodnie z art. 7e ustawy o COVID 19 ( Dz. U z 2020, poz 567)

- nie uległy zmianie przepisy ograniczające ruch lotniczy

 

istnieją wyjątki od ograniczeń dotyczących przekraczania granicy. Jednym z nich jest „bezkwarantannowe” przekraczanie granicy przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym (par 2 ust 11 pkt 2 rozporządzenia)

 

w zakresie zakazu korzystania określonych miejsc rząd zakazał z korzystania z

1) ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci;

2)  ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania.

Pozostałe formy korzystania z miejsc publicznych są dozwolone. Oznacza to w szczególności otwarcie ogrodów zoologicznych poza częścią w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci. Również od dnia 20.04.2020 został odwołany zakaz korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż, parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Na uwagę zasługuje fakt, że przez 1 dzień – 15 kwietnia 2020obowiązywał zakaz korzystania z cmentarzy – a to ze względu na fakt, że rozporządzenie nr 673 z dnia 15 kwietnia 2020 w par 16 ust 1 pkt 1 odwołało się do ustawy o ochronie przyrody, a dzień później 16 kwietnia przepis ten został znowelizowany rozporządzeniem nr 674, przywracającym pierwotne brzmienie par. 16 ust 1 pkt 1.

Jednocześnie od dnia 20.04.2020:

pieszo mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie

środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących 

W zakresie osób małoletnich do dnia 19 kwietnia 2020 osoba taka mogła się poruszać pod opieką osoby dorosłej. Oznaczało to, że samodzielnie mogła poruszać się osoba po ukończeniu 18 roku życia, a także kobieta, która zawarła małżeństwo, ponieważ kobieta po ukończeniu 16 roku życia, która uzyskała zgodę sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa, staje się pełnoletnia (art. 10 par 2 kc i art. 10 par 1 krio). Możliwa była więc sytuacja, że 17 latek mógł wyjść na zewnątrz jedynie pod opieką 16 letniej mężatki. Od dnia 19 kwietnia prawa kobiet i mężczyzn w tym zakresie zostały wyrównane albowiem nie może się samodzielnie przemieszczać małoletni poniżej 13 roku życia. Jest to zaiste chwalebny wyraz ku dążeniu rządzących do wyrównania praw kobiet i mężczyzn.

W zakresie korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty – po dniu 19 kwietnia 2020 w dalszym ciągu nie można z nich korzystać. Oznacza to, że nie ma regulacji dotyczących hulajnóg, a co za tym idzie brak jest zakazu korzystania z powszechnie dostępnych hulajnóg miejskich.

 

Jak była mowa powyżej od 16 kwietnia nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego ust i nosa

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego

  • w miejscach ogólnodostępnych

Zwolnienia od tego obowiązku są przedmiotowe, takie jak jazda własnym samochodem, przebywanie na terenie lasu

oraz podmiotowe; w szczególności nie musi zasłaniać ust i nosa duchowny sprawujący kult religijny – w związku z tym uznano, że możemy czuć się bezpiecznie podchodząc do duchownego

 

Co ciekawe od dnia 16 kwietnia do dnia 19 kwietnia włącznie odkrycie ust i nosa było obowiązkowe na żądanie organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości.Od dnia 20 kwietnia nie ma takiego obowiązku, jest to jedynie możliwe (par. 18 ust 4 rozporządzeń 673 i 697)